Realizowane projekty, programy i innowacje

Projekty i programy realizowane w Zespole Szkoły i Przedszkola w Komornikach od 2009 r. do 2022 r.

Rok szkolny 2022/2023

W szkole realizowane są następujące programy i projekty:

 • Program „Laboratoria Przyszłości”

Kontynuowane są programy:

 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2022 – kontynuacja.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – dla kl. III.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” .

 

Rok szkolny 2021/2022

W szkole realizowane są następujące programy i projekty:

 • ,,Nasze ekologiczne pracownie – edycja 2021” – dofinansowany ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
 • Projekt profilaktyczny ,,Zdrowo żyj z całych sił” – dofinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozpatrywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku.

Kontynuowane są programy:

 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2022 – kontynuacja.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – dla kl. III.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” .

Realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

L.p.

Nazwa innowacji

 nauczyciel realizujący innowację

1. ,,Programowanie kluczem do przyszłości” kl. IV-VIII (kontynuacja).

Krystyna Biskup

 

2. ,,Mistrz kaligrafii” kl. II (kontynuacja)

Elżbieta Kałużna

 

3. ,,Pierwsza pomoc” kl. IV (kontynuacja)

 

Katarzyna Janicka

4. ,,Dyscyplina bez nakazów – Shov Pedagogika’’ – grupa 5,6-latków

Honorata Goclik

5. ,,Mali artyści – plastyczne przygody’’ – grupa 3,4 latków

Renata Płonka

6. ,,W krainie logorytmiki i muzyki” – grupa 3,4-latków

Anna Szmigiel

7. ,,Matematyczne zadania i łamigłówki dla bystrej główki” – kl. I

Danuta Kozica

8. ,,Nietypowe święta w naszej szkole” – innowacja realizowana przez opiekunki SU

Aneta Bujak,

Anna Kostrzewa-Pawlak

9. ,,Reisen machen klug” – ,,Podróże kształcą” kl. VII-VIII

Katarzyna Janeczek

10. „Kompetencje społeczno-emocjonalne drogą do sukcesu” – kl. VIII

Ewa Dąbrowska

 

Rok szkolny 2020/2021

W szkole kontynuowane są programy:

 • ,,Szklanka mleka”
 • ,,Owoce w szkole”
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2021.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – zawieszony z powodu pandemii..
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”  – program realizowany przez nauczycielkę chemii i biologii – p. Agatę Zawadzką.

Realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

L.p. Nazwa innowacji

 nauczyciel realizujący innowację

1. ,,Programowanie kluczem do przyszłości” – innowacja realizowana w kl. IV – VIII z wykorzystaniem programów Scratch i Python – kontynuacja. Krystyna Biskup
2. ,,Let’s have fun in English” – zabawa z językiem angielskim – innowacja realizowana w przedszkolu – kontynuacja. Ewelina Leszczewska
3. „Kraina Cicho-Sza” – rozwijanie u dzieci przedszkolnych umiejętności relaksacji, wyciszenia, radzenia sobie z emocjami i stresem. Honorata Goclik
4. ,,Mistrz kaligrafii” – kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym, gramatycznym oraz interpunkcyjnym pisania z uwzględnieniem zasad kaligrafii – realizowana w kl. I. Elżbieta Kałużna
5. ,,Pierwsza pomoc” – zapoznanie uczniów kl. IV z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce oraz kształtowania postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym; Katarzyna Janicka
6. „Przedszkole pełne muzyki” – zajęcia z rytmiki dla młodszej grupy przedszkolnej. Małgorzata Makówka
7. „Zmierz emocje” – innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę  „Uczuciometr  inspektora Krokodyla” – wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Anna Szmigiel
8. „Zrozum powietrze, którym oddychasz” – innowacja obejmuje jeden dział w kl. VII: ,,Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają”. Agata Zawadzka

 

Rok szkolny 2019/2020

Realizowane projekty i programy:

 • ,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”.
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2020 – kontynuacja.
 • Projekt – ,,Umiem pływać”.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”  – odwołany z powodu pandemii.
 • W ramach rezerwy budżetowej zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) na kwotę 26 300 zł.
 • W ramach projektu ,,Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, dofinansowane ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, szkoła pozyskała 10 laptopów, jeden tablet oraz bezpłatny, bezpieczny Internet.

Kontynuacja innowacji pedagogicznych z ubiegłego roku szkolnego:

 • „Programowanie kluczem do przyszłości”,
 • „Zabawa z jogą” ,
 • „Wyginam śmiało ciało”,
 •  ,,Let’s have fun in English”,
 • ,,Świat muzyki inspiracją do nauki języka angielskiego”,
 •  ,,Ortografia i czytanie niech zabawą nam się stanie”,
 • ,,Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu”.

 

Rok szkolny 2018/2019

Realizowane projekty i programy

 • Udział uczniów szkoły w programie ,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”.
 • Projekty realizowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Mokrsku:
 1. ,,Kto nie pije i nie pali, zdrowym życiem niech się chwali” – szkoła;
 2. ,,Wspólny czas z rodziną” – stwarzanie warunków do spędzania czasu wolnego z rodziną – przedszkole.
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2019Celem zajęć było: upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia; zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju ich talentu. Odpowiedzialna za realizację programu – p. Katarzyna Janicka.

W placówce realizowane są innowacje pedagogiczne:

 • „Programowanie kluczem do przyszłości” – podstawy nauki programowania dla uczniów kl. V. Autorką i osoba wdrażającą tę innowację jest p. Krystyna Biskup.
 • „Zabawa z jogą”– rozwijanie u dzieci przedszkolnych ogólnej sprawności fizycznej i nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez wykorzystanie systemu jogi – autor i osoba wdrażająca innowację – wicedyrektor ZSiP w Komornikach p. Honorata Goclik,
 • „Wyginam śmiało ciało”– zastosowanie elementów aerobiku podczas zajęć ruchowych w przedszkolu – autor i osoba wdrażająca innowację – nauczyciel przedszkola p. Małgorzata Makówka. 
 • ,,Let’s have fun in English” – zabawa z językiem angielskim – innowacja realizowana przez p. Ewelinę Leszczewską wśród dzieci przedszkolnych.
 • ,,Świat muzyki inspiracją do nauki języka angielskiego” – wykorzystanie piosenki w nauczaniu języka angielskiego – innowacja realizowana przez p. Ewelinę Leszczewską wśród uczniów kl. VI.
 • ,,Ortografia i czytanie niech zabawą nam się stanie” – innowacja zachęcająca dzieci do czytania realizowana przez p. Elżbietę Kałużną w kl. II.
 • ,,Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu” – rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych z rówieśnikami w starszej grupie przedszkolnej. Osoba wdrażająca innowację jest p. Joanna Antoniewicz – pedagog szkolny.

 

Rok szkolny 2017/2018

W szkole realizowany jest program „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku nasza szkoła  pozyskała  dwie tablice interaktywne. 

Kontynuowane są programy/projekty/innowacje: 
„Szklanka mleka”
„Owoce w szkole”
„Umiem pływać”
„SKS łączy pokolenia” – projekt, którego celem jest upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia oraz zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju swojego talentu – projet rozpoczęty w marcu 2017 r. przez p. Katarzynę Janicką i kontynuowany od września przez p. Iwonę Olek – Faryś,
„Programowanie kluczem do przyszłości” – kontynuacja innowacji w kl. V – VI przez p. Krystynę Biskup. 

W przedszkolu w II półroczu realizowane są innowacje pedagogiczne:
„Zabawa z jogą” – rozwijanie u dzieci ogólnej sprawności fizycznej i nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez wykorzystanie systemu jogi – autor i osoba wdrażająca innowację – wicedyrektor ZSiP w Komornikach p. Honorata Goclik, 
„Wyginam śmiało ciało” – zastosowanie elementów aerobiku podczas zajęć ruchowych w przedszkolu – autor i osoba wdrażająca innowację – nauczyciel przedszkola p. Małgorzata Makówka. 

 

Rok szkolny 2016/2017

W placówce realizowane były:

Innowacja pedagogiczna „Programowanie kluczem do przyszłości” – podstawy nauki programowania realizowane przez uczniów kl. IV – VI. Autorką tej innowacji jest pani Krystyna Biskup.

„Zdrowo jem, więcej wiem” – projekt we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda. Propaguje on zdrowe nawyki żywieniowe. Był  realizowany w  klasie II i III przez panie: Elżbietę Kałużną i Danutę Kozica oraz w przedszkolu przez panią Małgorzatę Makówka.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program rządowy.
W październiki 2016 r. został złożony wniosek w celu wzbogacenia oferty biblioteki szkolnej. W marcu 2017 r. ogłoszono wyniki. Nasz projekt znalazł się na 30 miejscu spośród 239 zakwalifikowanych projektów z całego województwa łódzkiego. Na zakup nowych książek pozyskaliśmy 3100 zł.
Odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektu czytelniczego w ramach tego programu została pani Ewa Dąbrowska.

 

Rok szkolny 2015/2016

W szkole realizowane były: 

Innowacja pedagogiczna w Publicznym Przedszkolu w Komornikach pt. „Zastosowanie elementów jogi w trakcie zajęć ruchowych w przedszkolu”, autorstwa p. wicedyrektor Honoraty Goclik.
Zajęcia te nauczyły dzieci wypełnić ruchem bliższą i dalszą przestrzeń, poruszać się w określonej przestrzeni i kierunku, rozwijać wyobraźnię. Poruszyły procesy poznawcze – od spostrzegania do klasyfikowania i wartościowania. Pomogły rozładować emocje, wyładować agresję, ukształtować estetykę i harmonię ruchów. 

Projekty:

,,Mały Mistrz”  – kontynuacja projektu.

,,Umiem pływać” (projekt przerwany z powodu pożaru pływalni).

,,eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu” – szkoła wzbogaciła się o  13 komputerów stacjonarnych i dodatkowe 3 laptopy.

,,Jestem EKO – projekt podnoszenia świadomości ekologicznej wśród uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach” – dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez WFOŚ w Łodzi. Szkoła i przedszkole otrzymały dofinansowanie do działań ekologicznych w placówce, które polegały na spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zorganizowaniu szeregu konkursów z atrakcyjnymi nagrodami oraz darmowych wycieczek do Arboretum i Muzeum Drewna w Łodzi, gospodarstw agroturystycznych w Chróścinie i w Ożarowie,  „Nadwarciańskiego Grodu” w Załęczu Wielkim oraz oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Ponadto szkoła zyskała urządzenie wielofunkcyjne. Projekt realizowano od stycznia do czerwca 2016 r. Podsumowaniem wszystkich działań był rodzinny festyn ,,Jestem EKO – jestem trendy”.

Programy:

,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”;

,,Książki naszych marzeń” – program rządowy, dzięki któremu szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe na kwotę 1625 zł. Zachęciły one dzieci do czytania. 
W ramach realizacji projektu, m.in.:
przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne. W klasie I tematyka zajęć poświęcona była twórczości Hansa Christiana Andersena. W klasach IV – VI przeprowadzono lekcje na temat wydawnictw informacyjnych.
w październiku odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki. 
w listopadzie w klasie II czytano dzieciom fragmenty ich ulubionych książek. Były to wiersze i utwory prozatorskie.
Przed zakupieniem książek przygotowano i przeprowadzono wśród uczniów klas I – III i IV – VI ankiety. Chodziło o to, by zakupione pozycje książkowe jak najbardziej trafiły w gusta uczniów i zachęciły ich do czytania.

 

Rok szkolny 2014/2015

Projekty realizowane w szkole:
 

,,Mały Mistrz”  – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki skierowany do dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Jego ideą było propagowanie aktywnej postawy. W wyniku realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy o wartości prawie 1500 zł.

,,Umiem pływać” – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla uczniów klas III. Dzięki niemu dzieci uczestniczyły w zajęciach nauki pływania na basenie w Praszce.

,,eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego realizatorem była Gmina Mokrsko. W ramach tego projektu  szkoła wzbogaciła się o 18 laptopów wraz z „szafą” do ich ładowania oraz drukarkę laserową. 

,,Moja wymarzona ekopracownia” – szkoła otrzymała dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi. W ramach realizacji projektu została odmalowana sala przyrodnicza, zakupiono nowe meble, stoliki i krzesła uczniowskie, białą tablicę, tablicę interaktywną z projektorem oraz nowe pomoce dydaktyczne do zajęć przyrody.
W szkole miały miejsce różne wydarzenia, związane z realizacją tego projektu, mi.in:
akcja „Sprzątanie Świata” i wystawa fotograficzna ,,Tak sprzątaliśmy świat”,
zbiórka żołędzi i kasztanów w ramach akcji ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać  zimę”,
cykliczne zajęcia ekologiczne dla klas IV – VI,
konkurs na ekologiczną ozdobę choinkową, 
pokaz mody ekologicznej,
konkurs wiedzy przyrodniczej,
żywa lekcja przyrody,
happening z okazji „Dnia Ziemi” i konkurs piosenki ekologicznej,
,,Dzień młodego naukowca” – zajęcia laboratoryjne połączone z efektownym pokazem doświadczeń chemicznych, przeprowadzone w pracowni przyrodniczej przez pracowników Centrum Chemii w Małej skali z Torunia (tematy zajęć:  „Poznać otaczający nas świat – zjawiska przyrodnicze dookoła nas”, „Chemia w ochronie środowiska”),
,,Dzień bez spalin” – wycieczka rowerowa do lasu,
spotkania z ciekawymi ludźmi: pielęgniarką, weterynarzem oraz z leśnikiem podczas pieszej wycieczki do lasu,
szkolenie dla rodziców nt. podnoszenia świadomości ekologicznej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów klas V – VI,
festyn rodzinny ,,Środowisko ponad wszystko”, który był podsumowaniem powyższych działań.

W szkole kontynuowany był program: 
„Szklanka mleka” 

Rok szkolny 2013/2014

W szkole kontynuowane były programy:
,,Szklanka mleka”, 
,,Owoce w szkole”, 
oraz projekt – ,,Ja i Ty – bezpieczni w szkole oraz w placówce”. 

 

Rok szkolny 2012/2013

,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole” – programy, których celem jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i owoców.
„Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce” – projekt realizowany od września do grudnia 2013 r. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:
plastycznych w klasach IV – VI,
teatralno – ruchowych w klasach I – III,
nauki pływania.
Ponadto uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli skorzystać ze szkolenia pt. „Wpływ współczesnych mediów”  na młodego człowieka z uwzględnieniem problemu cyberprzemocy.  
Uczniowie kl. IV uczestniczyli w spotkaniu  z pracownikami WORD z Sieradza w celu utrwalenia prawidłowych zachowań na drodze oraz kształtowaniu postaw zgodnych z zasadami ruchu drogowego.
Uczniowie klas I – VI uczestniczyli w spotkaniach: z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” oraz z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Wzięli też udział w akcji „Jabłko czy cytrynka”.
W ramach realizacji powyższego projektu szkoła zyskała następujące pomoce: laptop z oprogramowaniem, głośnik do komputera, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, dwa filmy profilaktyczne: „BHP dla najmłodszych” oraz „Wychowanie w zdrowiu” oraz materac.

Rok szkolny 2011/2012

Rządowy program „Radosna Szkoła” – dzięki niemu szkoła pozyskała środki w kwocie 5977 zł na wyposażenie miejsc zabaw w placówce dla najmłodszych uczniów.

 

Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011

„Szkoła z perspektywą” – Wysoka jakość oświaty w Gminie Mokrsko – projekt współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był od września 2009 r. do maja 2011 r. W ramach tego projektu zapewniono uczniom możliwość udziału w:
zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe: artystyczno – tanecznych, przyrodniczych i informatycznych;
zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego;
zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych;
zajęciach logopedycznych.
Dzięki tym zajęciom szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniły zajęcia (gry dydaktyczne, programy multimedialne, słowniki, tablicę multimedialną z projektorem, laptop, wizualizer).

Rządowy program „Radosna Szkoła” –  w ramach jego realizacji w grudniu 2011 r. przy szkole w Komornikach powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.