Realizowane projekty, programy i innowacje

Projekty i programy realizowane w Zespole Szkoły i Przedszkola w Komornikach od 2009 r. do 2023 r.

Rok szkolny 2023/2024

Kontynuowane są następujące programy:

 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2023.
 • Program „Laboratoria Przyszłości”.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – dla kl. III.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” .
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 – realizowany w przedszkolu.
 • ,,Program dla szkół” w ramach którego od stycznia 2023 r. uczniowie kl. I-V otrzymują mleko oraz owoce i warzywa.
 • ,,Mała książka – wielki człowiek” kampania finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci (uczniowie kl. I w ramach tego projektu otrzymali bezpłatną wyprawkę czytelniczą).

Realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

W przedszkolu:

 • ,,Rymowane – zapamiętane!” – Honorata Goclik
 • ,,Grafomotoryka w zabawie ukryta” – Honorata Goclik
 • ,,Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam” – Renata Płonka, Małgorzata Makówka
 • ,,Odkryj tajemnicę swoich rąk” – Anna Szmigiel

W szkole:

 • ,,PytAI i sprawdzAI” kl. V – Ewa Dąbrowska
 • ,,Neuromikser metodyczny – czyli patenty na naukę” kl. V – Agata Zawadzka
 • ,,Potyczki z ortografią” kl. III. – Danuta Kozica
 • „Tabliczkowe rymowanki” kl. IV – Krystyna Biskup
 • „Czytam z klasą – Na tropach Dobroczynności” kl. I – Elżbieta Kałużna
 • ,,Programowanie kluczem do przyszłości” kl. V-VII – kontynuacja – Krystyna Biskup
 • ,,Practise make perfect!” – innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta – kontynuacja – Ewelina Leszczewska
 • ,,Nietypowe święta w naszej szkole” – kontynuacja – Anna Kostrzewa Pawlak, Aneta Bujak

Rok szkolny 2022/2023

W szkole realizowane są następujące programy i projekty:

 • Program „Laboratoria Przyszłości”.
 • MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY – wspierający rozwój czytelnictwa w roku szkolnym 2022/2023 ,,Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Skierowany jest do uczniów klas 0-III szkół podstawowych, świetlic i bibliotek szkolnych, a także ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych, mający na celu rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej, rozwijanie aktywności czytelniczej, doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania, zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, pogłębianie wiedzy na temat wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji, integracja zespołu klasowego, współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych. W naszej szkole projekt jest realizowany w kl. III.
 • ,,Indiańskim krokiem po lepszą przyszłość” – projekt realizowany w przedszkolu, współfinansowany z GKdsRPA w Mokrsku.
 • Projekt ERASMUS+, realizowany w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – szkoła otrzymała akceptację wniosku na dwutygodniowy wyjazd do Grecji.

Kontynuowane są programy:

 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2023.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – dla kl. III.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” .
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 – realizowany w przedszkolu.
 • ,,Ogólnopolski Program Profilaktyki Czerniaka”, realizowany w kl. 8.
 • ,,Program dla szkół” w ramach którego od stycznia 2023 r. uczniowie kl. I-V otrzymują mleko oraz owoce i warzywa.
 • ,,Mała książka – wielki człowiek” kampania finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci (uczniowie kl. I w ramach tego projektu otrzymali bezpłatną wyprawkę czytelniczą).

Realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

L.p. Nazwa innowacji Odpowiedzialny nauczyciel
1. ,,Programowanie kluczem do przyszłości” kl. IV-VIII (kontynuacja) – innowacja realizowana również z wykorzystaniem robotów Photon Education, pozyskanych w ramach programu Laboratoria Przyszłości.

Krystyna Biskup

2. ,,Dyscyplina bez nakazów Shov Pedagogika’’ – grupa 5,6-latków – kontynuacja.

Honorata Goclik

3. ,,Mistrz kaligrafii” kl. III –  kontynuacja.

Elżbieta Kałużna

4. „Czytam z klasą – Lekturki spod chmurki” kl. III – innowacja realizowana w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego, wspierającego rozwój czytelnictwa w roku szkolnym 2022/2023.

Elżbieta Kałużna

5. ,,Pierwsza pomoc” kl. IV – kontynuacja.

Katarzyna Janicka

6. ,,Practise make perfect!” – innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka angielskiego z wykorzystaniem ogólnopolskiego programu Insta.

Ewelina Leszczewska

7. ,,Nietypowe święta w naszej szkole” – kontynuacja.

Aneta Bujak,

Anna Kostrzewa-Pawlak

8. ,,Matematyczne zadania i łamigłówki dla bystrej główki” kl. II – kontynuacja.

Danuta Kozica

Od II półrocza innowacje pedagogiczne realizują:

 • pani Małgorzata Makówka -„Poranna gimnastyka buzi i języka” – program zajęć logopedycznych;
 • pani Anna Szmigiel – „Sensorycznie – plastycznie”;
 • pani Ewa Dąbrowska – „Lekturki na deszczowe chmurki” – innowacja pedagogiczna propagująca czytelnictwo. 

 

Rok szkolny 2021/2022

W szkole realizowane są następujące programy i projekty:

 • ,,Nasze ekologiczne pracownie – edycja 2021” – dofinansowany ze środków WFOŚIGW w Łodzi.
 • Projekt profilaktyczny ,,Zdrowo żyj z całych sił” – dofinansowany przez Gminną Komisję ds. Rozpatrywania Problemów Alkoholowych w Mokrsku.
 • „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 – polega na finansowaniu zakupu nowości wydawniczych do placówek przedszkolnych i realizacji działań promujących czytelnictwo we współpracy z biblioteką publiczną. 

Kontynuowane są programy:

 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2022.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – dla kl. III.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” .
 • ,,Mała książka – wielki człowiek” kampania finansowana ze środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego, której celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci (uczniowie kl. I w ramach tego projektu otrzymali bezpłatną wyprawkę czytelniczą).

Realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

L.p.

Nazwa innowacji

 nauczyciel realizujący 

1. ,,Programowanie kluczem do przyszłości” kl. IV-VIII (kontynuacja).

Krystyna Biskup

2. ,,Mistrz kaligrafii” kl. II (kontynuacja)

Elżbieta Kałużna

3. ,,Pierwsza pomoc” kl. IV (kontynuacja)

Katarzyna Janicka

4. ,,Dyscyplina bez nakazów – Shov Pedagogika’’ – grupa 5,6-latków

Honorata Goclik

5. ,,Mali artyści – plastyczne przygody’’ – grupa 3,4 latków

Renata Płonka

6. ,,W krainie logorytmiki i muzyki” – grupa 3,4-latków

Anna Szmigiel

7. ,,Matematyczne zadania i łamigłówki dla bystrej główki” – kl. I

Danuta Kozica

8. ,,Nietypowe święta w naszej szkole” – innowacja realizowana przez opiekunki SU

Aneta Bujak,

Anna Kostrzewa-Pawlak

9. ,,Reisen machen klug” ,,Podróże kształcą” kl. VII-VIII

Katarzyna Janeczek

10. „Kompetencje społeczno-emocjonalne drogą do sukcesu” – kl. VIII

Ewa Dąbrowska

 

Rok szkolny 2020/2021

W szkole kontynuowane są programy:

 • ,,Szklanka mleka”
 • ,,Owoce w szkole”
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2021.
 • Projekt – ,,Umiem pływać” – zawieszony z powodu pandemii..
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”  – program realizowany przez nauczycielkę chemii i biologii – p. Agatę Zawadzką.

Realizowane są następujące innowacje pedagogiczne:

L.p. Nazwa innowacji

 nauczyciel realizujący 

1. ,,Programowanie kluczem do przyszłości” – innowacja realizowana w kl. IV – VIII z wykorzystaniem programów Scratch i Python – kontynuacja. Krystyna Biskup
2. ,,Let’s have fun in English” – zabawa z językiem angielskim – innowacja realizowana w przedszkolu – kontynuacja. Ewelina Leszczewska
3. „Kraina Cicho-Sza” – rozwijanie u dzieci przedszkolnych umiejętności relaksacji, wyciszenia, radzenia sobie z emocjami i stresem. Honorata Goclik
4. ,,Mistrz kaligrafii” – kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym, gramatycznym oraz interpunkcyjnym pisania z uwzględnieniem zasad kaligrafii – realizowana w kl. I. Elżbieta Kałużna
5. ,,Pierwsza pomoc” – zapoznanie uczniów kl. IV z podstawową wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy i numerami telefonów służb ratowniczych w Polsce oraz kształtowania postawy wyrażającej się w gotowości niesienia pomocy innym; Katarzyna Janicka
6. „Przedszkole pełne muzyki” – zajęcia z rytmiki dla młodszej grupy przedszkolnej. Małgorzata Makówka
7. „Zmierz emocje” – innowacja pedagogiczna w oparciu o książkę  „Uczuciometr  inspektora Krokodyla” – wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w wieku przedszkolnym. Anna Szmigiel
8. „Zrozum powietrze, którym oddychasz” – innowacja obejmuje jeden dział w kl. VII: ,,Składniki powietrza i rodzaje przemian jakim ulegają”. Agata Zawadzka

 

Rok szkolny 2019/2020

Realizowane projekty i programy:

 • ,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”.
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2020 – kontynuacja.
 • Projekt – ,,Umiem pływać”.
 • Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”  – odwołany z powodu pandemii.
 • W ramach rezerwy budżetowej zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki i geografii) na kwotę 26 300 zł.
 • W ramach projektu ,,Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, dofinansowane ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, szkoła pozyskała 10 laptopów, jeden tablet oraz bezpłatny, bezpieczny Internet.

Kontynuacja innowacji pedagogicznych z ubiegłego roku szkolnego:

 • „Programowanie kluczem do przyszłości”,
 • „Zabawa z jogą” ,
 • „Wyginam śmiało ciało”,
 •  ,,Let’s have fun in English”,
 • ,,Świat muzyki inspiracją do nauki języka angielskiego”,
 •  ,,Ortografia i czytanie niech zabawą nam się stanie”,
 • ,,Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu”.

 

Rok szkolny 2018/2019

Realizowane projekty i programy

 • Udział uczniów szkoły w programie ,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”.
 • Projekty realizowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Mokrsku:
 1. ,,Kto nie pije i nie pali, zdrowym życiem niech się chwali” – szkoła;
 2. ,,Wspólny czas z rodziną” – stwarzanie warunków do spędzania czasu wolnego z rodziną – przedszkole.
 • Program „Szkolny Klub Sportowy” realizowany przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy w roku 2019Celem zajęć było: upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia; zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju ich talentu. Odpowiedzialna za realizację programu – p. Katarzyna Janicka.

W placówce realizowane są innowacje pedagogiczne:

 • „Programowanie kluczem do przyszłości” – podstawy nauki programowania dla uczniów kl. V. Autorką i osoba wdrażającą tę innowację jest p. Krystyna Biskup.
 • „Zabawa z jogą”– rozwijanie u dzieci przedszkolnych ogólnej sprawności fizycznej i nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez wykorzystanie systemu jogi – autor i osoba wdrażająca innowację – wicedyrektor ZSiP w Komornikach p. Honorata Goclik,
 • „Wyginam śmiało ciało”– zastosowanie elementów aerobiku podczas zajęć ruchowych w przedszkolu – autor i osoba wdrażająca innowację – nauczyciel przedszkola p. Małgorzata Makówka. 
 • ,,Let’s have fun in English” – zabawa z językiem angielskim – innowacja realizowana przez p. Ewelinę Leszczewską wśród dzieci przedszkolnych.
 • ,,Świat muzyki inspiracją do nauki języka angielskiego” – wykorzystanie piosenki w nauczaniu języka angielskiego – innowacja realizowana przez p. Ewelinę Leszczewską wśród uczniów kl. VI.
 • ,,Ortografia i czytanie niech zabawą nam się stanie” – innowacja zachęcająca dzieci do czytania realizowana przez p. Elżbietę Kałużną w kl. II.
 • ,,Terapia ręki – terapią całego ciała i umysłu” – rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych z rówieśnikami w starszej grupie przedszkolnej. Osoba wdrażająca innowację jest p. Joanna Antoniewicz – pedagog szkolny.

 

Rok szkolny 2017/2018

W szkole realizowany jest program „Aktywna tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku nasza szkoła  pozyskała  dwie tablice interaktywne. 

Kontynuowane są programy/projekty/innowacje: 
„Szklanka mleka”
„Owoce w szkole”
„Umiem pływać”
„SKS łączy pokolenia” – projekt, którego celem jest upowszechnianie sportowego, zdrowego stylu życia oraz zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo warunków do rozwoju swojego talentu – projekt rozpoczęty w marcu 2017 r. przez p. Katarzynę Janicką i kontynuowany od września przez p. Iwonę Olek – Faryś,
„Programowanie kluczem do przyszłości” – kontynuacja innowacji w kl. V – VI przez p. Krystynę Biskup. 

W przedszkolu w II półroczu realizowane są innowacje pedagogiczne:
„Zabawa z jogą” – rozwijanie u dzieci ogólnej sprawności fizycznej i nabywania umiejętności interpersonalnych poprzez wykorzystanie systemu jogi – autor i osoba wdrażająca innowację – wicedyrektor ZSiP w Komornikach p. Honorata Goclik, 
„Wyginam śmiało ciało” – zastosowanie elementów aerobiku podczas zajęć ruchowych w przedszkolu – autor i osoba wdrażająca innowację – nauczyciel przedszkola p. Małgorzata Makówka. 

 

Rok szkolny 2016/2017

W placówce realizowane były:

Innowacja pedagogiczna „Programowanie kluczem do przyszłości” – podstawy nauki programowania realizowane przez uczniów kl. IV – VI. Autorką tej innowacji jest pani Krystyna Biskup.

„Zdrowo jem, więcej wiem” – projekt we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska, pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Duda. Propaguje on zdrowe nawyki żywieniowe. Był  realizowany w  klasie II i III przez panie: Elżbietę Kałużną i Danutę Kozica oraz w przedszkolu przez panią Małgorzatę Makówka.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – program rządowy.
W październiki 2016 r. został złożony wniosek w celu wzbogacenia oferty biblioteki szkolnej. W marcu 2017 r. ogłoszono wyniki. Nasz projekt znalazł się na 30 miejscu spośród 239 zakwalifikowanych projektów z całego województwa łódzkiego. Na zakup nowych książek pozyskaliśmy 3100 zł.
Odpowiedzialną za przygotowanie i realizację projektu czytelniczego w ramach tego programu została pani Ewa Dąbrowska.

 

Rok szkolny 2015/2016

W szkole realizowane były: 

Innowacja pedagogiczna w Publicznym Przedszkolu w Komornikach pt. „Zastosowanie elementów jogi w trakcie zajęć ruchowych w przedszkolu”, autorstwa p. wicedyrektor Honoraty Goclik.
Zajęcia te nauczyły dzieci wypełnić ruchem bliższą i dalszą przestrzeń, poruszać się w określonej przestrzeni i kierunku, rozwijać wyobraźnię. Poruszyły procesy poznawcze – od spostrzegania do klasyfikowania i wartościowania. Pomogły rozładować emocje, wyładować agresję, ukształtować estetykę i harmonię ruchów. 

Projekty:

,,Mały Mistrz”  – kontynuacja projektu.

,,Umiem pływać” (projekt przerwany z powodu pożaru pływalni).

,,eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu” – szkoła wzbogaciła się o  13 komputerów stacjonarnych i dodatkowe 3 laptopy.

,,Jestem EKO – projekt podnoszenia świadomości ekologicznej wśród uczniów Zespołu Szkoły i Przedszkola w Komornikach” – dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez WFOŚ w Łodzi. Szkoła i przedszkole otrzymały dofinansowanie do działań ekologicznych w placówce, które polegały na spotkaniach z ciekawymi ludźmi, zorganizowaniu szeregu konkursów z atrakcyjnymi nagrodami oraz darmowych wycieczek do Arboretum i Muzeum Drewna w Łodzi, gospodarstw agroturystycznych w Chróścinie i w Ożarowie,  „Nadwarciańskiego Grodu” w Załęczu Wielkim oraz oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Ponadto szkoła zyskała urządzenie wielofunkcyjne. Projekt realizowano od stycznia do czerwca 2016 r. Podsumowaniem wszystkich działań był rodzinny festyn ,,Jestem EKO – jestem trendy”.

Programy:

,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole”;

,,Książki naszych marzeń” – program rządowy, dzięki któremu szkolna biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe na kwotę 1625 zł. Zachęciły one dzieci do czytania. 
W ramach realizacji projektu, m.in.:
przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne. W klasie I tematyka zajęć poświęcona była twórczości Hansa Christiana Andersena. W klasach IV – VI przeprowadzono lekcje na temat wydawnictw informacyjnych.
w październiku odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki. 
w listopadzie w klasie II czytano dzieciom fragmenty ich ulubionych książek. Były to wiersze i utwory prozatorskie.
Przed zakupieniem książek przygotowano i przeprowadzono wśród uczniów klas I – III i IV – VI ankiety. Chodziło o to, by zakupione pozycje książkowe jak najbardziej trafiły w gusta uczniów i zachęciły ich do czytania.

 

Rok szkolny 2014/2015

Projekty realizowane w szkole:
 

,,Mały Mistrz”  – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki skierowany do dzieci z klas I – III szkół podstawowych. Jego ideą było propagowanie aktywnej postawy. W wyniku realizacji tego projektu szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt sportowy o wartości prawie 1500 zł.

,,Umiem pływać” – projekt współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki dla uczniów klas III. Dzięki niemu dzieci uczestniczyły w zajęciach nauki pływania na basenie w Praszce.

,,eMokrsko – STOP wykluczeniu cyfrowemu” – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, którego realizatorem była Gmina Mokrsko. W ramach tego projektu  szkoła wzbogaciła się o 18 laptopów wraz z „szafą” do ich ładowania oraz drukarkę laserową. 

,,Moja wymarzona ekopracownia” – szkoła otrzymała dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi. W ramach realizacji projektu została odmalowana sala przyrodnicza, zakupiono nowe meble, stoliki i krzesła uczniowskie, białą tablicę, tablicę interaktywną z projektorem oraz nowe pomoce dydaktyczne do zajęć przyrody.
W szkole miały miejsce różne wydarzenia, związane z realizacją tego projektu, mi.in:
akcja „Sprzątanie Świata” i wystawa fotograficzna ,,Tak sprzątaliśmy świat”,
zbiórka żołędzi i kasztanów w ramach akcji ,,Pomagamy zwierzętom przetrwać  zimę”,
cykliczne zajęcia ekologiczne dla klas IV – VI,
konkurs na ekologiczną ozdobę choinkową, 
pokaz mody ekologicznej,
konkurs wiedzy przyrodniczej,
żywa lekcja przyrody,
happening z okazji „Dnia Ziemi” i konkurs piosenki ekologicznej,
,,Dzień młodego naukowca” – zajęcia laboratoryjne połączone z efektownym pokazem doświadczeń chemicznych, przeprowadzone w pracowni przyrodniczej przez pracowników Centrum Chemii w Małej skali z Torunia (tematy zajęć:  „Poznać otaczający nas świat – zjawiska przyrodnicze dookoła nas”, „Chemia w ochronie środowiska”),
,,Dzień bez spalin” – wycieczka rowerowa do lasu,
spotkania z ciekawymi ludźmi: pielęgniarką, weterynarzem oraz z leśnikiem podczas pieszej wycieczki do lasu,
szkolenie dla rodziców nt. podnoszenia świadomości ekologicznej, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów klas V – VI,
festyn rodzinny ,,Środowisko ponad wszystko”, który był podsumowaniem powyższych działań.

W szkole kontynuowany był program: 
„Szklanka mleka” 

Rok szkolny 2013/2014

W szkole kontynuowane były programy:
,,Szklanka mleka”, 
,,Owoce w szkole”, 
oraz projekt – ,,Ja i Ty – bezpieczni w szkole oraz w placówce”. 

 

Rok szkolny 2012/2013

,,Szklanka mleka” i ,,Owoce w szkole” – programy, których celem jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i owoców.
„Ja i Ty bezpieczni w szkole oraz w placówce” – projekt realizowany od września do grudnia 2013 r. W ramach tego projektu uczniowie uczestniczyli w następujących zajęciach:
plastycznych w klasach IV – VI,
teatralno – ruchowych w klasach I – III,
nauki pływania.
Ponadto uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli skorzystać ze szkolenia pt. „Wpływ współczesnych mediów”  na młodego człowieka z uwzględnieniem problemu cyberprzemocy.  
Uczniowie kl. IV uczestniczyli w spotkaniu  z pracownikami WORD z Sieradza w celu utrwalenia prawidłowych zachowań na drodze oraz kształtowaniu postaw zgodnych z zasadami ruchu drogowego.
Uczniowie klas I – VI uczestniczyli w spotkaniach: z zakresu udzielania pierwszej pomocy „Ratujemy i uczymy ratować” oraz z przedstawicielami policji i straży pożarnej. Wzięli też udział w akcji „Jabłko czy cytrynka”.
W ramach realizacji powyższego projektu szkoła zyskała następujące pomoce: laptop z oprogramowaniem, głośnik do komputera, zestaw mikrofonów bezprzewodowych, dwa filmy profilaktyczne: „BHP dla najmłodszych” oraz „Wychowanie w zdrowiu” oraz materac.

Rok szkolny 2011/2012

Rządowy program „Radosna Szkoła” – dzięki niemu szkoła pozyskała środki w kwocie 5977 zł na wyposażenie miejsc zabaw w placówce dla najmłodszych uczniów.

 

Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011

„Szkoła z perspektywą” – Wysoka jakość oświaty w Gminie Mokrsko – projekt współfinansowany z pieniędzy Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany był od września 2009 r. do maja 2011 r. W ramach tego projektu zapewniono uczniom możliwość udziału w:
zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe: artystyczno – tanecznych, przyrodniczych i informatycznych;
zajęciach wyrównawczych z języka angielskiego;
zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych;
zajęciach logopedycznych.
Dzięki tym zajęciom szkoła wzbogaciła się o liczne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniły zajęcia (gry dydaktyczne, programy multimedialne, słowniki, tablicę multimedialną z projektorem, laptop, wizualizer).

Rządowy program „Radosna Szkoła” –  w ramach jego realizacji w grudniu 2011 r. przy szkole w Komornikach powstał nowoczesny i bezpieczny plac zabaw.